search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Privacybeleid van Deminor

Inleiding

Dit Privacybeleid heeft tot doel om u te informeren over uw persoonlijke gegevens die DRS Belgium SRL/BV, gevestigd te Joseph Stevensstraat 7, B-1000 Brussel (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (BCE/KBO) onder het nummer 0452.511.928, en Deminor Recovery Services (Luxemburg) SA, gevestigd te 1, Rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxemburg en ingeschreven bij het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B175299, (in de hoedanigheid van gezamenlijke verantwoordelijken voor gegevensverwerking en hierna collectief als 'Deminor', 'We', 'Onze' en 'Ons' aangeduid) verzamelen via de website https://www.mydeminor.com en https://www.deminor.com (hierna als de 'Website' aangeduid) of via andere kanalen, waaronder de website die We beheren en andere vormen van communicatie (e-mails, registratie formulieren, etc,). Ook dient het Privacybeleid om u te informeren over waarom We dergelijke persoonlijke gegevens verzamelen, op welke basis we die verzamelen en hoe de persoonlijke gegevens door Ons worden verwerkt.

 

Juridische grondslag

We verwerken uw persoonlijke gegevens in het kader van de uitvoering van een met u gesloten serviceovereenkomst (hierna als de ‘Overeenkomst’ aangeduid) of het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen. Daarnaast verwerken wij gegevens op basis van uw specifieke toestemming die u via onze Website, andere websites die We beheren en andere vormen van communicatie (e-mails, registratie formulieren, etc,) aan Ons heeft verleend.
Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens op uw toestemming gebaseerd is, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken. Indien u deze toestemming intrekt, zult u zich juridisch gezien in dezelfde positie bevinden, waar het aankomt op het verwerken van uw persoonlijke gegevens door Ons, als voordat u toestemming verleende.

 

Verzameling van persoonlijke gegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens (hierna als 'Persoonlijke gegevens' aangeduid) over u op drie manieren:

  • Bij het sluiten van de Overeenkomst.
  • Via registratie en verzending van informatie die u op bepaalde pagina's van de Website, andere websites die We beheren en andere vormen van communicatie (e-mails, registratie formulieren, etc,) invoert. De informatie die met '*' aangeduid wordt, is vereist om de verwerking te kunnen uitvoeren zoals hierna beschreven. Deze Persoonlijke Gegevens die u rechtstreeks invoert omvatten uw voornaam en familienaam; privéadres; bedrijf; beroep; titel; mobiel of ander telefoonnummer; login van de websiteaccount; logs; IP-adres; faxnummer; transactiegegevens; btw-nummer; tweezijdige kopie van de identiteitskaart; opmerkingen; taal; geboortedatum; geboorteplaats, geboorteland; samenstelling van het huishouden; belangstelling voor een zaak; registratie voor een zaak; alle andere informatie die We moeten verwerken om de Overeenkomst te sluiten en/of uit te voeren.
  • Via cookies. Meer informatie over cookies vindt u hierna

Ten aanzien van de kopie van uw identiteitskaart, verzoeken wij u om het daarop vermelde identificatienummer onleesbaar te maken. Indien u dat niet zelf heeft gedaan, maken Wij het daarop vermelde persoonsnummer onleesbaar. Dit persoonsnummer slaan Wij niet op.

De verstrekking van de Persoonlijke Gegevens is noodzakelijk om de Overeenkomst te kunnen sluiten en om u en Ons in staat te stellen om de Overeenkomst uit te kunnen voeren. Indien u de Persoonlijke Gegevens niet verstrekt, kunnen Wij de Overeenkomst niet met u sluiten en/of deze niet goed uitvoeren.

 

Gebruik van Persoonlijke Gegevens

Uw Persoonlijke Gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor zover nodig om u en Ons de mogelijkheid te bieden:

  • u te registreren op de Website of andere websites die We beheren zodat u toegang krijgt tot bepaalde informatie of dat wij deze met u kunnen delen;
  •  de Overeenkomst te sluiten en te ondertekenen;
  • de Overeenkomst uit te voeren;
  • afhankelijk van uw specifieke toestemming die u via onze Website of andere websites die We beheren gegeven hebt, u informatie te laten ontvangen over Onze activiteiten, gebeurtenissen en/of de evolutie van een zaak waarvoor u belangstelling getoond hebt;
  • indien u daarvoor uw specifieke toestemming hebt verleend, aan u commerciële informatie of reclame van Ons toe te sturen;
  • om aan Onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Daarnaast kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken voor interne statistische doeleinden.

De Persoonlijke Gegevens die u ter beschikking stelt, worden mogelijk gecombineerd met andere gegevens over u die We voor dezelfde doelstellingen uit andere bronnen verkregen hebben, inclusief indien u uw informatie op andere plekken of via een ander medium aan Ons ter beschikking gesteld heeft.

We gebruiken uw Persoonlijke Gegevens niet voor andere doeleinden dan die momenteel niet voorzien worden in dit Privacybeleid, tenzij op basis van geldige wettelijke bepalingen of indien u hiervoor toestemming gegeven hebt. In ieder geval zullen We u, vooraleer we uw Persoonlijke Gegevens voor andere doeleinden gebruiken, informeren over een dergelijke wijziging van dit Privacybeleid, en in geval van op toestemming gebaseerde activiteiten zullen We u de kans bieden om af te zien van het accepteren van dergelijke wijzigingen.

 

Bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens

We verzamelen of verwerken geen bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens met betrekking tot u, tenzij u Ons dergelijke gegevens uitdrukkelijk ter beschikking gesteld heeft. De bijzondere categorieën van Persoonlijke Gegevens betreffen informatie over ras of etnische afkomst, politieke voorkeur, religieuze of filosofische overtuigingen of andere overtuigingen van dit type, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens voor de unieke identificatie van een natuurlijk persoon, gezondheid, seksleven of seksuele voorkeur.

 

Directe marketing

We zullen uw Persoonlijke Gegevens niet gebruiken voor directe marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Indien u om het even wanneer beslist dat u geen commerciële informatie of reclame van Ons wenst te ontvangen, kunt U zich, kosteloos en zonder opgaaf van reden, uitschrijven voor de directe marketingcampagnes en bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw Persoonlijke Gegevens voor dergelijke doeleinden door Ons een e-mail te sturen op drs@deminor.com met vermelding van 'uitschrijven' in de onderwerpregel van uw bericht. U kunt ook gebruikmaken van de uitschrijvingsoptie in een reclamebericht dat u van Ons ontvangt.

Houd er rekening mee dat u, indien u zich uitschrijft voor reclameberichten van Ons, nog altijd informatie zult ontvangen met betrekking tot iedere Overeenkomst die u met Ons gesloten hebt.

 

Automatische besluitvorming

We maken geen gebruik van automatische besluitvormingsprocessen, inclusief profilering, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt. In dergelijke gevallen informeren we u voorafgaand aan de toestemmingverlening over de logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor u.

 

Persoonlijke Gegevens delen en Persoonlijke Gegevens doorgeven aan derde landen

We zullen uw Persoonlijke Gegevens niet ter beschikking stellen aan een derde partij en zullen de Persoonlijke Gegevens niet openbaar maken tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, of indien het delen van Persoonlijke Gegevens wettelijk verplicht is.

Houd er rekening mee dat We, wanneer uw Persoonlijke Gegevens gedeeld worden met verwerkers of derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte in landen die volgens de Europese Commissie geen adequate bescherming van persoonlijke gegevens bieden, Wij ervoor zullen zorgen dat passende maatregelen geïmplementeerd worden in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt een kopie verkrijgen van de passende veiligheidsmaatregelen die genomen worden door een e-mail naar Ons te sturen op drs@deminor.com.

 

Algemene informatie over de gebruikte cookies

 

 

Cookies verwijderen/deactiveren

Om alle cookies op uw computer te verwijderen/deactiveren, kunt u met de meeste webbrowsers het gebruik van cookies volledig uitschakelen of cookies van specifieke domeinen/websites verwijderen. Raadpleeg de helppagina van uw browser voor meer informatie:

U kunt in het bijzonder de verzameling en het gebruik van gegevens (cookies en IP-adres) door Google voor iedere website die u bezoekt voorkomen door de browser plug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB te downloaden en te installeren.

U kunt ook specifiek het gebruik van Google Analytics op deze Website weigeren door op de volgende link te klikken. Er wordt een uitschrijfcookie op de computer opgeslagen die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij een bezoek aan deze Website voorkomt: <a href="javascript:gaOptout()">Disable Google Analytics</a>.

 

Links naar websites van derde partijen

Op sommige plaatsen op deze Website kunnen We links naar websites van derde partijen plaatsen. Deze links worden geplaatst als ondersteuning voor u; wees u er echter van bewust dat We de derde partijen of hun websites niet controleren en dat deze derde partijen een ander privacybeleid hebben met betrekking tot informatie die over u verzameld wordt als u deze websites van derde partijen bezoekt. Het is raadzaam het privacybeleid van alle websites aandachtig te lezen voordat u persoonlijke informatie ter beschikking stelt. 

 

Opslagduur

We bewaren uw Persoonlijke Gegevens voor de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van één na de beëindiging daarvan, behoudens voor zover er redenen zijn om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan een wettelijke of boekhoudkundige verplichting. In dat geval worden de gegevens zolang bewaard als op grond van die reden noodzakelijk en/of gerechtvaardigd is.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd in overeenstemming met de courante praktijken in de sector om een passend niveau van beveiliging van de verwerkte Persoonlijke Gegevens te garanderen. Veiligheid vereist echter inspanningen van alle betrokken partijen. We moedigen u daarom aan om bij te dragen aan deze inspanningen door zelf passende veiligheidsmaatregelen te nemen, inclusief het gebruik van sterke wachtwoorden en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van alle gebruikersnamen en wachtwoorden.

 

Kinderen op de Website

Deze Website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust informatie over deze personen. Indien u als ouder denkt dat uw kind Ons Persoonlijke Gegevens ter beschikking gesteld heeft, stuur dan een bericht naar drs@deminor.com.

 

Uw rechten

U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht om te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van Persoonlijke Gegevens of beperking van de verwerking daarvan, evenals van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid alsmede het recht om tegen verwerking bezwaar te maken, door een ondertekend aanvraagformulier met een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs te sturen naar drs@deminor.com of schriftelijk naar DRS Belgium SRL/BV (Attn: Back Office), 19th Floor - Sablon Tower – Rue Joseph Stevens 7, B-1000 Brussel - België.

 Als betrokkene hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van Persoonlijke Gegevens over u een inbreuk vormt op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Datum van inwerkingtreding en wijzigingen

Dit Privacybeleid werd opgesteld en is in werking getreden op 10 februari 2017. We behouden ons het recht voor delen van dit Privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te schrappen. Het is raadzaam deze pagina regelmatig te raadplegen om de meest recente versie van dit Privacybeleid te lezen, omdat uw voortgezet gebruik van deze Website na eventuele wijzigingen van deze voorwaarden veronderstelt dat u met deze wijzigingen akkoord gaat. Ongeacht het voorafgaande zullen We geen wezenlijke wijzigingen in Ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens zonder uw toestemming met terugwerkende kracht doorvoeren.

Bedankt voor uw bezoek aan deze Website. Dit beleid werd het laatst bijgewerkt op 25 februari 2021.

 

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Als u een vraag/opmerking heeft, of als u een klacht wilt indienen in verband met ons Privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via e-mail: dpo@deminor.com.