search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Fortis - Persbericht Deminor nl

SHARE

Het hoogste rechtscollege van Nederland, de Hoge Raad, bekrachtigt de uitspraak van de Ondernemingskamer dewelke had vastgesteld dat er sprake was van wanbeleid in hoofde van Fortis, ook in verband met haar communicatiebeleid naar de beleggers en naar de markt toe.

In een arrest van 6 december 2013, heeft de Nederlandse Hoge Raad de uitspraak van de Ondernemingskamer van 5 april 2012 bevestigd in het kader van een gerechtelijke procedure die moest vaststellen of er al dan niet sprake was van wanbeleid in hoofde van Fortis NV (nu Ageas NV) in de periode vanaf september 2007 tot en met september 2008. Deze uitspraak was gebaseerd op het enquêteverslag van de door de Ondernemingskamer aangestelde experten. Dat verslag werd in juni 2010 gepubliceerd (cf. persbericht van Deminor van 16 juni 2010).

De Ondernemingskamer had de manier waarop Fortis haar (toekomstige) solvabiliteit had beheerd en de manier waarop zij met de beleggers en de markt had gecommuniceerd, zwaar bekritiseerd. Op meerdere punten was de Ondernemingskamer tot de conclusie gekomen dat er sprake was van wanbeleid. De Ondernemingskamer had eveneens beslist om het besluit genomen door de aandeelhoudersvergadering van 29 april 2008 tot het verlenen van decharge, te vernietigen.

Fortis (Ageas) had tegen deze uitspraak beroep aangetekend bij de Hoge Raad. Deze laatste heeft het beroep nu verworpen en heeft de uitspraak van de Ondernemingskamer bekrachtigd.

Deze bekrachtiging door de Nederlandse Hoge Raad komt bovenop de verschillende uitspraken en besluiten in dit dossier, zowel van marktautoriteiten als van rechtbanken, die het misleidende karakter hebben vastgesteld van de informatie verstrekt door Fortis (Ageas) tijdens de periode tussen het openbare overnamebod op ABN Amro tot en met de ontmanteling van de groep.

Deze nieuwe uitspraak versterkt dan ook het dossier van de beleggers die in rechte optreden teneinde de vergoeding te bekomen van de schade die zij geleden hebben als gevolg van de communicatie van misleidende informatie tijdens de bovenvermelde periode. De groep van beleggers verenigd rond Deminor en die betrokken zijn in de civielrechtelijke procedure voor de Rechtbank van koophandel van Brussel telt momenteel ongeveer 5.000 particuliere beleggers en 500 institutionele beleggers afkomstig uit verschillende delen van de wereld.

Contact: drs@deminor.com

 

Deminor

Geschreven op 16 december 2013 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het HvJEU heeft geoordeeld dat het toekennen van een staatsgarantie aan de coöperanten van de Arco groep niet verzoenbaar is met het recht van de ...

Lees meer