search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Arco: Voormalige voorzitter van het directiecomité Francine Swiggers wordt gedagvaard nl

Het pad van de staatsgarantie moet definitief verlaten worden
SHARE

Brussel, 10 maart 2015: Ongeveer twee jaar na haar eerste tussenkomst in het Arco dossier heeft Deminor vandaag via een webcast presentatie een update gegeven over de huidige staat van het dossier. De tussenkomst van Deminor begon op 15 maart 2013 met de publicatie van een gedetailleerd verslag over de misleidende wijze waarop de Arco Aandelenrekening bij het grote publiek aangeprezen werd.  Er werden reeds gerechtelijke stappen ondernomen tegen Arco Groep en Belfius Bank.

Vandaag maakt Deminor bekend dat Mevr. Francine Swiggers (voormalig bestuurder en voorzitter van het Directiecomité van Arco) tevens gedagvaard wordt omwille van de rol die ze aan het hoofd van de Arco Groep speelde bij het verspreiden van misleidende informatie omtrent Arco en de Arco aandelen.

De recente beslissing van het Grondwettelijk Hof om een prejudiciële vraag te stellen aan het Europees Hof van Justitie leidt bij de meer dan 800.000 coöperanten nog tot meer onzekerheid omtrent de geldigheid van de staatsgarantie.  Ondertussen werd door de federale regering niets ondernomen om deze rechtsonzekerheid weg te nemen. De regering laat ook na duidelijke taal te spreken over het al dan niet verder bewandelen van het pad van de staatsgarantie

Niettegenstaande talrijke toezeggingen van de federale regering sinds 2008 en de bekendmaking, door de voormalige Minister van Financiën Koen Geens, van de grote lijnen van een mogelijke oplossing in oktober 2014, moet vastgesteld worden dat tot op heden geen enkel bindend voorstel van oplossing uitgebracht werd.  De coöperanten wijzen op de inhoud van het regeerakkoord van 9 oktober 2014 waar op blz. 90 te lezen staat : « In aansluiting op de initiatieven van de vorige regeringen, zal de regering zorg dragen voor het uitwerken van een werkzame regeling met het oog op de schadeloosstelling van natuurlijke personen coöperanten van erkende financiële coöperatieven.»

Deminor is van oordeel dat een werkzame regeling de vorm moet aannemen van een minnelijke regeling tussen de coöperanten enerzijds en de partijen die betrokken zijn bij de procedure inzake misleiding, alsmede andere partijen zoals Beweging.net (die financieel voordeel haalden uit Arco, Bacob en Dexia) en eventueel de Belgische Staat (die sinds 2008 bepaalde verwachtingen creëerde op grond waarvan coöperanten te goeder trouw konden denken dat hun kapitaal veilig was).

Een minnelijke regeling in het kader van een gerechtelijke procedure biedt het voordeel dat ze los staat van de problematiek inzake de staatsgarantie, die zelf het voorwerp uitmaakt van juridische procedures op Belgisch en Europees vlak waarvan de uitkomst nog jaren op zich kan laten wachten.

Tot op heden zijn 1764 coöperanten toegetreden tot de gerechtelijke procedure inzake misleiding bij de rechtbank van koophandel te Brussel; sinds februari 2015 hebben meer dan 300 andere aandeelhouders zich aangemeld om ook tot de procedure toe te treden.

 

CONTACTPERSOON:

Erik Bomans

Partner

erik.bomans@deminor.com

+32 (0)2 674 71 33

 

Deminor

Geschreven op 10 maart 2015 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Arco: standpunt van Deminor inzake het voorstel van de federale regering tot vergoeding van Arco coöperanten

Arco: standpunt van Deminor inzake het voorstel van de federale regering tot vergoeding van Arco coöperanten

Deminor heeft kennis genomen van de mondelinge verklaring van de vorige federale regering volgens dewelke een vergoeding ten belope van 40% aan de ...

Lees meer