Persbericht: Deminor vs Suez/Electrabel

Share

Deminor Active Governance Fund (DAGF) en zijn advocaten van het kantoor Modrikamen hebben kennis genomen van het arrest van het Hof van Beroep van 1 december 2008 in de procedure aangespannen door voormalige aandeelhouders van Electrabel die zich verzetten tegen de prijs geboden in het kader van de squeeze-out uitgebracht door Suez in juli 2007.

Het Hof van Beroep van Brussel heeft voor het eerst op basis van de vigerende wetgeving erkend dat minderheidsaandeelhouders een subjectief recht hebben om voor het Hof van Beroep de geboden prijs in het kader van een squeeze-out te betwisten en te eisen dat een hogere prijs wordt opgelegd. Het bestaan van dit recht werd sterk betwist door Suez en was nog niet bevestigd door het Hof van Beroep sinds de huidige wetgeving in werking trad.

Het Hof legt bovendien in haar arrest de nadruk op de rol en de verantwoordelijkheid van de CBFA in de beoordeling van de squeeze-out prijs. Volgens het Hof moet de beslissing van de CBFA tot goedkeuring van de squeeze-out « expliet en gemotiveerd zijn. Dit vereiste legt zich op temeer daar, zoals in onderhavig geval, grieven werden uitgebracht tijdens het onderzoek [van de CBFA] ». Het Hof stelt nochtans vast dat, in het kader van de squeeze-out op Electrabel, « de bekendgemaakte documenten, die de enige zijn waartoe de aandeelhouders toegang hadden, geen enkele melding maken van een expliciete beslissing van de CBFA op grond waarvan deze besloten heeft dat de geboden prijs rechtvaardig is en a fortiori geen melding maken van de motieven die aan dit besluit ten grondslag liggen. » (vrije vertaling van Deminor)

De CBFA heeft geen enkele « expliciete en gemotiveerde » beslissing bekendgemaakt omtrent de juistheid van de geboden prijs en, naar alle waarschijnlijkheid, heeft de CBFA zelfs de geboden prijs niet aan een onderzoek onderworpen, meer bepaald inzake de waardering van de nucleaire centrales. Het prospectus van de squeeze-out vermeldt zelfs expliciet dat de goedkeuring van het prospectus door de CBFA « geen beoordeling inhoudt door de CBFA van de opportuniteit en van de kwaliteit van de verrichting (...) », vermelding die, volgens het Hof van Beroep, « geen enkele zin heeft » aangezien de CBFA wel degelijk haar mening over de geboden prijs moet uitbrengen.

Bij de lezing van het arrest komen noodzakelijk vragen over de rol en de tussenkomst van de CBFA in dit dossier naar boven.

Het Hof gaat niettemin, en op verrassende wijze, verder in haar redenering door te stellen dat het beroep van de aandeelhouders tegen de CBFA moest gericht worden, en dit terwijl de wet geen recht voorziet voor de minderheidsaandeelhouders om de beslissing van de CBFA tot goedkeuring van het prospectus in rechte te betwisten. Het is dan ook logisch dat DAGF een beroep heeft ingesteld tegen Suez (de bieder) en Electrabel, en niet tegen de CBFA.

DAGF en zijn advocaten van het kantoor Modrikamen onderzoeken momenteel de mogelijkheid om een cassatieberoep aan te tekenen tegen dit arrest en/of de nodige stappen te nemen ten aanzien van de CBFA.

* * *

Contactpersonen:

Deminor Investment Management: Pierre Nothomb: + 32 2 674 71 10

Kantoor Modrikamen : Mr Mischaël Modrikamen: + 32 2 735 58 10

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.