search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Kartelzaken

Truck Kartel – Collectieve actie voor schadevergoeding nl_NL

Neem nu deel aan de actie van Deminor om een schadevergoeding te krijgen
SHARE

Deminor nodigt kopers, leasers en/of huurders van medium en zware vrachtwagens uit om zich aan te sluiten bij een collectieve actie gericht op het verkrijgen van een compensatie van de verliezen die zijn geleden door een illegaal kartel.

Kopers, leasers en huurders van middelzware en zware vrachtwagens krijgen een laatste kans om zich aan te sluiten bij de collectieve actie van Deminor om schadevergoeding te verkrijgen voor de geleden verliezen door het illegale truck kartel. Deminor financiert alle kosten van de procedure (“no cure, no pay”).

Maak een keuze:

1. Neem nu deel aan de actie van Deminor om een schadevergoeding te krijgen
2. Het Truck Kartel
3. Omvang van de vergoedbare schade en nood aan snelle actie
4. Hoe Deminor u kan bijstaan
5. Concrete stappen – Contact met Deminor

deminor-truck-cartel

1. Neem nu deel aan de actie van Deminor om een schadevergoeding te krijgen

Deminor biedt kopers, leasers en huurders van middelzware (tussen 6 tot 16 ton) en zware vrachtwagens (meer dan 16 ton) een laatste kans om zich aan te sluiten bij een collectieve actie gericht op het verkrijgen van een vergoeding van de verliezen die zijn geleden hebben door een illegaal kartel tussen fabrikanten van vrachtwagens (het “Kartel”). Deze collectieve actie wordt gefinancierd door Deminor. Onze klanten hoeven ons enkel te vergoeden als er een succes wordt behaald.

Deminor heeft al een eerste collectieve procedure ingeleid voor een grote groep van gedupeerde kopers, leasers en huurders van trucks die zijn getroffen door het Kartel. Momenteel bereidt Deminor een tweede procedure voor. Als u zich nu aanmeldt, kunt u nog deel uitmaken van deze tweede groep. Vorderingen van slachtoffers van het Kartel dienen te worden ingeleid voor een bepaalde datum.

Na afloop van de verjaringstermijn is het te laat om een vergoeding te vorderen. Slachtoffers van het Kartel die geen actie ondernemen, zullen vrijwel zeker geen vergoeding ontvangen voor de door hen geleden schade. Deminor wil de tweede procedure tegen het einde van het eerste kwartaal van 2021 inleiden. De tijd dringt dus.

2. Het Truck Kartel

Het Kartel kwam aan het licht toen op 19 juli 2016 de Europese Commissie bekend maakte dat MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF het mededingingsrecht hebben geschonden. Deze fabrikanten van vrachtwagens hebben gedurende meer dan 14 jaar (1997–2011) samengespannen op het vlak van de prijsbepaling van vrachtwagens en het doorberekenen van kosten en de timing voor het voldoen aan striktere regels met betrekking tot emissienormen (EURO 3 tot en met EURO 6). De fabrikanten hebben hun betrokkenheid bij het Kartel erkend en zijn akkoord gegaan met een schikking met de Europese Commissie. De Commissie heeft hen een recordboete van €2,93 miljard opgelegd.

Er was ook een procedure aangespannen tegen Scania, maar Scania is geen onderdeel van de getroffen schikking. Uiteindelijk heeft de Commissie op 27 september 2017 Scania een boete opgelegd van meer dan €880 miljoen voor haar deelname aan het Kartel. Scania betwist dit besluit.

Deminor heeft intussen uitgebreid kennisgenomen van documenten en informatie die meer inzicht geven in de manier waarop het vrachtwagenkartel functioneerde. Deze documenten tonen duidelijk aan hoever de truckfabrikanten gingen bij het maken van illegale afspraken om zo de markt te controleren en de prijzen op een kunstmatig hoog niveau te houden ten nadele van de kopers, huurders en leasers van trucks.

3. Omvang van de vergoedbare schade en nood aan snelle actie

Dat het Kartel een schadelijk impact heeft gehad, is ondertussen ook bevestigd door economische experts. Zij hebben op basis van publieke gegevens en de transactiegegevens van onze klanten kunnen vaststellen dat de schade door het Kartel aanzienlijk is. Het gaat om gemiddeld duizenden euro’s per truck waaraan de intresten nog dienen te worden toegevoegd (die kunnen het schadebedrag, door het lange tijdsverloop, nog fors verhogen).

De boetes van in totaal € 3,8 miljard komen enkel ten goede aan het budget van de EU en worden niet gebruikt om de slachtoffers te compenseren. De vergoeding voor de schade wordt niet verminderd door deze boetes. Slachtoffers hebben recht op volledige compensatie. De slachtoffers van het Kartel moeten, aldus de Europese Commissie (zie haar persberichten), zelf actie ondernemen om een schadevergoeding te krijgen. Zij moeten echter vermijden dat hun vorderingen verloren gaan door verjaring. Het is daarom heel belangrijk om nu snel in actie te komen en een schadeclaim in te dienen via Deminor.

4. Hoe Deminor u kan bijstaan

Om de schadeclaims van de slachtoffers van het Kartel te vergemakkelijken, heeft Deminor met de actieve steun van Belgische transportorganisaties en andere beroepsorganisaties een collectieve actie opgezet. Deminor neemt daarbij al het werk uit handen voor haar klanten en dekt ook alle kosten (advocatenhonoraria, honoraria van experten, enz.). Deminor financiert de rechtszaak van haar klanten en werkt met het principe van "no cure, no pay": haar klanten hoeven alleen maar een vergoeding te betalen als de actie tot succes leidt. Anders betalen zij niets.

In juni 2019 is Deminor reeds voor een eerste grote groep klanten een procedure gestart in Nederland om namens hen schadevergoeding te vorderen. De procedure van Deminor maakt deel uit van de rechtszaken die voorlopen op andere procedures die later gestart zijn in Nederland. Dit is een voordeel, omdat Deminor daarmee de leiding heeft. Nederland is ook een goed land voor het voeren van collectieve schadeprocedures in verband met een kartel omdat rechtbanken de nodige expertise en ervaring hebben.

Alle klanten van Deminor worden vertegenwoordigd door een procesvehikel (een stichting) die Deminor heeft opgericht en beheert in hun belang. Uit een eerste reactie van de truckfabrikanten in de procedure is gebleken dat deze werkwijze niet leidt tot kritiek. Andere belangenbehartigers hebben soms complexe structuren gekozen, waarbij zij bijvoorbeeld de claims van hun klanten hebben overgenomen. Dit heeft echter al wel tot de nodige kritiek geleid en soms ook tot negatieve uitspraken van rechters (afwijzing van claims).

5. Concrete stappen – Contact met Deminor

Om deel te nemen aan onze collectieve actie om uw vergoeding te vorderen, dient u de volgende stappen te nemen:

  1. Neem contact op met Deminor via drs@deminor.com om de modaliteiten van onze tussenkomst en ons contract te ontvangen.
  2. Verzamel alle beschikbare informatie m.b.t. uw aankopen, leasing, huur van vrachtwagens in de periode 1997 tot en met 2011. Dit kan aan de hand van een Excel document.
  3. Verzamel de documenten (facturen, contracten, enz.) die u nog ter beschikking heeft van trucks van MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF en Scania die u heeft gekocht, geleased en gehuurd in de periode van begin 1997 tot en met eind 2011.
  4. Stuur scans van de door u verzamelde aankoopfacturen, leasecontracten en huurcontracten, samen met het ondertekende contract naar drs@deminor.com.
  5. Deminor stuurt u een ondertekend contract retour en uw deelname is geregeld.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u ons steeds contacteren op drs@deminor.com.

De meest gestelde vragen en de antwoorden daar op te raadplegen:

A. Vragen over het truck kartel

Het truck kartel zag op illegale afspraken die werden gemaakt tussen de volgende fabrikanten van trucks: MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF en Scania. Deze fabrikanten waren lid van het kartel. De gemaakte afspraken gingen over de fabrieksprijzen (de fabrieksprijs is de basis voor de koopprijs die uiteindelijk op nationaal of lokaal niveau wordt betaald door een klant) van de trucks die zij maakten. Daarnaast gingen de afspraken over het moment waarop nieuwe emissietechnologieën in de verkochte trucks beschikbaar zouden worden. Tenslotte ging het om afspraken die gingen over het doorberekenen van de kosten van die nieuwe emissietechnologieën in de prijzen voor trucks. Door deze afspraken, betaalden kopers (en leasers en huurders) te veel voor de trucks.

Op de markt van middelzware (tussen 6 en 16 ton) en zware trucks (boven 16 ton) gefabriceerd door de leden van het kartel. De afspraken zagen op trucks die werden verkocht in de lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Het duurde 14 jaar, van medio januari 1997 tot en met medio januari 2011.

Nee. De boetes van in totaal € 3,8 miljard komt ten goede aan het budget van de EU. Slachtoffers moeten volgens de Europese Commissie zelf actie ondernemen om een schadevergoeding te krijgen.

MAN krijgt geen boete omdat zij het kartel heeft bekend gemaakt bij de Europese Commissie. In ruil voor het zijn van een klokkenluider, werd er geen boete opgelegd door de Europese Commissie aan MAN. Dit betekent echter niet dat MAN onschuldig is. MAN heeft haar deelname aan het kartel erkend door met de Commissie te schikken. Aangezien MAN lid was van het kartel is ook MAN aansprakelijk ten opzichte van kopers (en leasers/huurders) van trucks die onder het kartel vallen.

Alle onder vraag 1 genoemde fabrikanten, behalve Scania, hebben schuld bekend aan hun deelname aan het kartel. Scania is echter ondertussen (27 september 2017) ook beboet door de Europese Commissie voor EUR 880 miljoen. Scania mag dus ook beschouwd worden als deelnemer aan het kartel.

Dat kan pas worden vastgesteld als Deminor alle informatie van u ontvangt over uw aankopen, leasing en huur van trucks van de leden van het kartel (MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF en Scania). Daarna moet deze informatie (samen met alle andere informatie die beschikbaar is) worden geanalyseerd door Deminor en een expert in economische schade door kartels. De impact van het kartel zal op basis van gebruikelijke methodes worden gekwantificeerd. Aan de hand hiervan zal de schade voor de kopers van trucks afzonderlijk worden berekend op basis van hun eigen aankoopgegevens (inclusief leasen/huren).

Dat kan alleen door actie te ondernemen. Dit kunt u zelf doen of met behulp van een expert zoals Deminor. Wij raden aan mogelijke gedupeerden van het truck kartel aan om een expert in de hand te nemen. De reden hiervoor is dat de leden van het kartel zich ook laten bijstaan door experts en omdat zij zullen trachten om zo min mogelijk schadevergoeding of helemaal geen schadevergoeding te betalen aan de slachtoffers van het kartel. Door zich rond Deminor te groeperen, kunnen de slachtoffers hun krachten bundelen wat kan helpen bij het verkrijgen van een compensatie, inclusief via eventuele onderhandelingen.

Die kans is nagenoeg nihil. Wij verwachten niet dat leden van een kartel vrijwillig en uit eigen intiatief een vergoeding zullen betalen aan partijen die schade hebben geleden. Als u geen actie onderneemt, loopt u bovendien het risico dat uw recht op een schadevergoeding komt te vervallen door het intreden van verjaring (het verloop van een bepaalde termijn waardoor uw rechten verloren gaan).

B. Vragen over Deminor

Deminor is een internationaal advieskantoor dat slachtoffers van onrechtmatig gedrag bij staat om hen te helpen om een vergoeding te krijgen voor hun economische en financiële schade. Deminor heeft verschillende soorten experts in dienst, waaronder juristen, analisten en experts op het vlak van schade en schadeberekening. Deminor is al meer dan 25 jaar actief in meerdere landen van Europa en Japan.

Deminor is al 25 jaar actief en heeft een lange verzameling aan behaalde successen. Het gaat hier telkens om zaken tegen grote, gevestigde ondernemingen in binnen- en buitenland. Deminor had bij deze zaken grote aantallen klanten die zich bij Deminor hadden aangesloten. Als voorbeeld kan gewezen worden op de Fortis-actie (meer dan 5000 particuliere en 500 professionele klanten), de Madoff-actie (meer dan 4000 klanten), de Parmalat-actie (meer dan 4000 klanten), de Arco-actie (meer dan 2000 klanten) en de Lehman-actie (meer dan 2000 klanten). Uit deze grote aantallen klanten, blijkt ook dat Deminor een uitstekende reputatie heeft en de nodige ervaring.

Deminor vraagt alleen een vergoeding van haar klanten als de actie succesvol is. De actie is succesvol als er een schadevergoeding wordt betaald (in geld of in welke andere vorm dan ook) aan de klanten van Deminor. De vergoeding die Deminor vraagt is een deel (een vooraf vastgelegd percentage) van de schadevergoeding die wordt betaald aan de klanten van Deminor. Het is dus een variabele vergoeding. Zo loopt uw belang dan ook gelijk met het belang van Deminor. 

Welk deel (welk percentage) dient te worden betaald aan Deminor als de actie succesvol is, is vastgelegd in het contract dat Deminor met haar klanten sluit.

C. Vragen over de voorgestelde actie door Deminor

Als u geen actie onderneemt, loopt u het risico dat u geen compensatie zult ontvangen voor de schade die u geleden heeft door het kartel. Deminor is een professionele partij die ervaring heeft in het bijstaan van slachtoffers van economische misdrijven. Wij hebben al meerdere successen behaald voor duizenden klanten. Wij bieden u bovendien een aantrekkelijke financiële oplossing aan op basis van “no cure, no pay, no risk”: alleen als de actie succesvol is, betaalt u kosten voor uw deelname. Als de actie niet succesvol is, betaalt u niets. Deminor werkt echter enkel voor haar klanten. Als u geen klant bent van Deminor, gaan wij uw belangen niet verdedigen.

Door klant te worden bij Deminor door het ondertekenen van een contract met Deminor.

In aanmerking komen kopers, leasers en huurders* van middelzware (tussen 6 en 16 ton) en zware trucks (boven 16 ton) die zijn geproduceerd door (één van de) de leden van het kartel. De leden van het kartel waren MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF. Mogelijk was Scania ook lid van het kartel. De koop, lease en/of de huur van de trucks moet zien op de periode van medio januari 1997 tot en met medio januari 2011.

Een aanvullende belangrijke voorwaarde voor deelname aan de voorgestelde actie is dat de koper, leaser of huurder* van trucks bepaalde documentatie en informatie kan voorleggen aan Deminor. Dit is enerzijds documentatie en informatie om het bewijs te leveren van de koopprijs, leaseprijs en/of huurprijs (denk aan overeenkomsten, leveringsdocumentatie, etc.) van de trucks. Anderzijds is dit documentatie en informatie ten aanzien van de onderneming zelf, haar activiteiten en haar resultaten. Zonder tenminste deze documentatie en informatie kan uw schade niet worden aangetoond en berekend. Indien u twijfelt over de documentatie en informatie die u nog heeft en of deze voldoende bewijs leveren, kunt u altijd contact met ons opnemen.

*Huurders alleen onder bepaalde voorwaarden, nadere uitleg kan bij Deminor worden gevraagd.

Deminor stelt voor om te proberen een schadevergoeding te verkrijgen door een schikking te sluiten met de leden van het kartel en/of om via een juridische procedure een veroordelende uitspraak te krijgen van de rechter. In een veroordelende uitspraak bepaalt de rechter dan dat er schadevergoeding moet worden betaald aan de klanten van Deminor.

De koper, leaser of huurder* van trucks dient bepaalde documentatie en informatie te verzamelen en vervolgens voor te leggen aan Deminor. Dit is enerzijds documentatie en informatie om het bewijs te leveren van de koopprijs, leaseprijs en/of huurprijs (denk aan bestelbons, facturen, overeenkomsten, leveringsdocumentatie, etc.) van de trucks. Anderzijds is dit documentatie en informatie ten aanzien van de onderneming zelf, haar activiteiten en haar resultaten.

*Huurders alleen onder bepaalde voorwaarden, nadere uitleg kan bij Deminor worden gevraagd.

De bedoeling van onze tussenkomst in een dossier is om het grootste deel van het werk op ons te nemen zodat de betrokkenheid van onze klanten zo beperkt mogelijk blijft en onze klanten zich kunnen concentreren op hun activiteiten. Het contract bepaalt exact voor iedere klant wat er van hem verwacht wordt. Kort gezegd wordt verwacht dat de klant al voorafgaand aan of samen met het sluiten van een contract bepaalde documentatie en informatie verzamelt en voorlegt aan Deminor. Ook wordt van de klant verwacht dat hij de nodige medewerking zal verlenen gedurende de looptijd van de actie. Tenslotte dienen klanten een vergoeding aan Deminor te betalen zoals die in het contract is bepaald als de door Deminor voorgestelde actie succesvol is. In de meeste landen waarin zou kunnen worden geprocedeerd (en waarin wij ook ervaring hebben) is het meestal niet nodig voor onze klanten om in persoon voor de rechter te verschijnen of om aanwezig te zijn in de rechtbank. Zij worden immers vertegenwoordigd door advocaten.

19. Tegen de leden van het kartel: MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF en Scania.

Deminor heeft ondertussen reeds een eerste juridische procedure ingeleid voor een groot aantal gedupeerde bedrijven dat zich bij Deminor heeft aangesloten. Daarnaast werkt Deminor ook samen met beroepsverenigingen. Deze verenigingen steunen, zelfs publiekelijk, de actie van Deminor en bevelen aan hun leden aan om hieraan deel te nemen. Deminor is eveneens in contact met andere beroepsverenigingen, inclusief in het buitenland.

Een zo hoog mogelijke schadevergoeding te verkrijgen voor haar klanten. Als een redelijke schadevergoeding mogelijk is door middel van een schikking met de leden van het kartel, kan het voor onze klanten meer interessant zijn dan het verderzetten van procedures die nog lang kunnen duren met een onzekere uitkomst. Een eventuele schikking vereist overigens wel altijd het akkoord van onze klant. Waar het om gaat is dat Deminor pragmatisch is: het is het resultaat dat telt. Maar als wij van mening zijn dat een voorgestelde schikking niet redelijk is, kunnen wij perfect doorgaan met onze actie en de juridische procedures. Wij zullen niet om het even welke minnelijke oplossing aanvaarden of aanbevelen omdat het dossier hierdoor snel zou kunnen worden afgewikkeld.

Wij vorderen volledige vergoeding van de geleden schade inclusief gederfde winst en interesten op het bedrag van de schadevergoeding. Het bedrag van de schadevergoeding zal berekend worden aan de hand van de gebruikelijke methodes voor dit soort zaken (en die kunnen worden ontwikkeld met de hulp van experts) en de toepassing hiervan op de concrete aankoopgegevens van onze klanten.

D. Vragen over klant worden bij Deminor

Sommige zaken van Deminor worden vlot geschikt. Gemiddeld duurt een procedure al gauw enkele jaren en er zijn gevallen waarbij een procedure vele jaren duurt. Het is op voorhand nooit te voorspellen, want het hangt af van heel veel factoren, zoals de rechter die de procedure behandelt, het land waarin wordt geprocedeerd, de strategie en houding van de verwerende partijen, de snelheid waarmee onze klanten documenten en informatie aanleveren aan Deminor, et cetera. Het is niet in ons belang om de zaak te laten aanslepen. Onze belangen staan op dezelfde lijn als die van onze klanten. Daarom kiezen wij strategieën, ook met betrekking tot de juridische procedures, die het meest efficient zijn.

Door een contract te sluiten (ondertekenen) met Deminor.

Gelieve een e-mail te sturen naar drs@deminor.com om het contract te ontvangen.

Deminor vraagt alleen een vergoeding van haar klanten als de actie succesvol is. De actie is succesvol als er een schadevergoeding wordt betaald (in geld of in welke andere vorm dan ook) aan de klanten van Deminor. De vergoeding die Deminor vraagt is een deel (een vooraf vastgelegd percentage) van de schadevergoeding die wordt betaald aan de klanten van Deminor. Het is dus een variabele vergoeding. Zo loopt uw belang dan ook gelijk met het belang van Deminor.

Welk deel (welk percentage) dient te worden betaald aan Deminor als de actie succesvol is, is vastgelegd in het contract dat Deminor met al haar klanten sluit.

Nee. U betaalt alleen iets aan Deminor en alleen als de actie succesvol is.

E. Overig

Dat ligt aan een aantal factoren. Indien u hier advies over wilt, gelieve ons dan te contacteren via drs@deminor.com of +32 2 674 71 33.

Gelieve ons uw vraag te sturen naar drs@deminor.com en/of ons te contacteren op +32 2 674 71 33.

Ondernemingen

Volvo, DAF, Daimler, Fiat, Iveco, MAN, Renault, Scania

Relevante periode

01/01/1997 – 31/01/2011

Contact personen

✉️ Charles Demoulin
✉️ 
Joeri Klein

Verder lezen

Lernout & Hauspie

Lernout & Hauspie

Deminor adviseert meer dan 13.000 private investeerders die verliezen hebben geleden ten gevolge van de openbaarmaking van een boekhoudfraude ...

Lees meer
OW Bunker

OW Bunker

OW Bunker is een Deense oliehandelaar en distributeur. Op 20 maart 2014 was het de eerste handelsdag waarop aandelen OW Bunker werden verhandeld op ...

Lees meer
Nieuwsbrief