search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Arco: standpunt van Deminor inzake het voorstel van de federale regering tot vergoeding van Arco coöperanten nl

SHARE

Deminor heeft kennis genomen van de mondelinge verklaring van de vorige federale regering volgens dewelke een vergoeding ten belope van 40% aan de Arco coöperanten toegekend zou worden. Het nieuwe regeerakkoord van 9 oktober 2014 beperkt zich tot de volgende vermelding (blz. 90): « In aansluiting op de initiatieven van de vorige regeringen, zal de regering zorg dragen voor het uitwerken van een werkzame regeling met het oog op de schadeloosstelling van natuurlijke personen coöperanten van erkende financiële coöperatieven.»

Deminor is van oordeel dat het in de huidige omstandigheden te vroeg is om zich uit te spreken over de aangekondigde regeling. Zowel de hoogte van de vergoeding als andere concrete details van de regeling zijn immers nog niet gekend. Bovendien is het regeerakkoord slechts een intentieverklaring die niet bindend is voor de in het dossier betrokken partijen die Deminor verantwoordelijk acht voor de opgelopen schade.

Tot op heden blijven nog heel wat onduidelijkheden bestaan: welke partijen nemen deel aan de vergoeding en voor welke bedragen? Welke juridische vorm zal de regeling aannemen en hoe kan verzekerd worden dat de regeling goedgekeurd zal worden door de Europese Commissie? Hoe werd de 40% berekend? Zullen de verschillende categorieën coöperanten op gelijke voet behandeld worden, mede gelet op de uitgekeerde/gekapitaliseerde dividenden?

Nu, meer dan 6 jaar na de eerste geruststellende politieke verklaringen, ligt er nog steeds geen enkel concreet, gedetailleerd en bindend voorstel op tafel.  Deminor wijst erop dat het Arco dossier in de eerste plaats een juridisch geschil tussen private partijen vormt en dat een oplossing enkel werkbaar kan zijn indien ze plaatsvindt in het kader van een minnelijke regeling van dit geschil en ze een passende vergoeding biedt voor de opgelopen schade.

Tot op heden hebben 1003 Arco coöperanten aan Deminor de opdracht toevertrouwd een schadevergoeding voor hun Arco verliezen te bekomen.  Een eerste dagvaarding werd op 30 september in opdracht van 737 coöperanten door het advocatenkantoor Everest betekend aan Belfius Bank en verschillende entiteiten van de Arco Groep.  In deze procedure zal op vrijdag 17 oktober 2014 een inleidingszitting plaatsvinden.  Een tweede dagvaarding zal begin december uitgebracht worden voor de overige coöperanten die uiterlijk op 15 november daartoe de opdracht verleend zullen hebben.

CONTACTPERSOON

Erik Bomans

Tel : +32 (0)2 674 71 33

E-mail : erik.bomans@deminor.com

 

Deminor

Geschreven op 16 oktober 2014 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Arco: Deminor geeft stand van zaken inzake Arco vereffening

Arco: Deminor geeft stand van zaken inzake Arco vereffening

Op de vooravond van de algemene vergadering van Arcopar CVBA maakt Deminor een stand van zaken inzake de vereffening van Arco Groep. Deminor komt tot ...

Lees meer